algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

1.

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.  Er worden door ons geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Wij  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, troyaanse paarden enz.

 

2.

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen dan wel zeggenschap hebben. Wij  bieden dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Clavis Uitgeverij met of van deze websites of van hun inhoud.

 

3.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie noch voor ongevallen of schades overkomen ingevolge het gebruik van informatie beschikbaar op onze website.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  Wij  garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Wij  verstrekken  geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

 

4.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie vermeld op de website berust  bij ons”.

 

5.

Zich inschrijven voor eender welke activiteit is een verbintenis, die indien men verzaakt aan die verbintenis, de kosten gemaakt voor deze activiteit, integraal zullen moeten betalen.

6.

Wij houden ons het recht om eender welke activiteit, door geval van overmacht zonder enige schade vergoeding te moeten betalen, te annuleren.